ગુચ્છ ૧ - અમેરિકા, અમેરિકા

 • ૧.  યુવાન વયમાં
 • ૨.  જૂના વતનથી
 • ૩.  કૃતજ્ઞ ધરું ધૂળ
 • ૪.  અહીંયાં, કહો, શું નથી?
 • ૫.  ઋતુ વિવિધ સાથે રસે
 • ૬.  પ્રયાણ
 • ૭.  આગમન
 • ૮.  કેમ રે આવિયા?
 • ૯.  અમેરિકા શ્રેષ્ઠ કે?
 • ૧૦. સ્વર્ગ પૃથ્વી પટે?
 • ૧૧. નવી અસ્મિતા
 • ૧૨. સદી અમેરિકન વીસમી
 • ૧૩. આશ અંતિમ
    ગુચ્છ ૨ - નગરયાત્રા
 • ૧.  ગમે નગર આટલાં
 • ૨.  વોશિંગ્ટન
 • ૩.  સાન ફ્રાંસિસ્કો
 • ૪.  લાસ વેગાસ
 • ૫.  ન્યૂ ઓરલીન્સ
 • ૬.  પિટ્સબર્ગ
 • ૭.  ન્યૂ યોર્ક
 • ૮.  બોસ્ટન
 • ૯.  ફિલાડેલ્ફિયા
 • ૧૦. શિકાગો
ગુચ્છ ૩ - વિભૂતિપ્રશંસા
 • ૧.  ગાંધીજી
 • ૨.  લિંકન
 • ૩.  ચર્ચિલ (બીજા વિશ્વયુદ્ધ સમયે)
 • ૪.  શેકલટન
 • ૫.  આર્થર કેસ્લર
 • ૬.  એમર્સન
 • ૭.  વોલ્ટ વ્હીટમેન
 • ૮.  થરો
 • ૯.  એમિલી ડિકિન્સન
 • ૧૦. ફ્રોસ્ટ
 • ૧૧. વોલેસ સ્ટીવન્સ
 • ૧૨. ટી. એસ. એલિયટ
 • ૧૩. વર્જિનિયા વૂલ્ફ
ગુચ્છ ૪ - અહીં અમેરિકામાં

  મેલ્ટિંગ પોટ -
 • ૧.  યહૂદી
 • ૨.  હબસી
  અમેરિકાના ભારતીઓ -
 • ૧.  સ્વેચ્છયા
 • ૨.  ઉદ્યમી
 • ૩.  દેશથી આવેલું એક નાટક જોઇને
 • ૪.  દક્ષિણા
 • ૫.  શુકવાણી
 • ૬.  કબીરવાણી
  અહીં અમેરિકામાં -
 • ૧.  ડનબારના કોર્નરે એક હોમલેસ
 • ૨.  દિવસ અમારો ઊગ્યો
 • ૩.  ચૂંટણી
ગુચ્છ ૫ - પિત્રુતર્પણ
 • ૧.  ખતવણી
 • ૨.  જન્મદિને
 • ૩.  અંજલિ