ગુચ્છ ૧ - ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયા

 • ૧.  પ્રવાસી દિવસે
 • ૨.  હું શોધતો ફરું
 • ૩.  ભુલાય કેમ?
 • ૪.  મુંબઈ
 • ૫.  મુંબઈમાં મેટિની
 • ૬.  મુંબઈની એક સવાર
 • ૭.  સાબરમતી આશ્રમે
 • ૮.  રાજઘાટે
 • ૯.  પતન
 • ૧૦. પુનરુત્થાન
 • ૧૧. દેશ એનો જ એ
    ગુચ્છ ૨ - મોત ખખડાવતું બારણું
 • ૧.  સ્મશાનગૃહે
 • ૨.  જિજીવિષા
 • ૩.  અસ્વીકાર
 • ૪.  ક્રોધ
 • ૫.  વિનિમય
 • ૬.  વિષાદ
 • ૭.  સ્વીકાર
    ગુચ્છ ૩ - વિચારયાત્રા
 • ૧.  કહાણી પુરાણી
 • ૨.  સોક્રેટિસ
 • ૩.  પ્લેટો
 • ૪.  એરિસ્ટોટલ
 • ૫.  માકિયાવેલી
 • ૬.  માર્ક્સ
 • ૭.  ફ્રોઇડ
 • ૮.  હિટલર
 • ૯.  ગાંધી-૧
 • ૧૦. ગાંધી-૨
    ગુચ્છ ૪ - ધર્મવિચાર
 • ૧.  હિન્દુ
 • ૨.  ઇસ્લામ
 • ૩.  ખ્રિસ્તી
 • ૪.  બૌદ્ધ
 • ૫.  યહૂદી
    ગુચ્છ ૫ - આત્મનેપદી
 • ૧.  દિનચર્યા
 • ૨.  રૂટિન
 • ૩.  પતાવી સંસારી ફરજ
 • ૪.  મને ખબર ના પડે
 • ૫.  પાડ માનું પ્રભુનો
 • ૬.   મેં ધાર્યું’તું
 • ૭.  પાંસઠમા જન્મદિને-૧
 • ૮.  પાંસઠમા જન્મદિને-૨
 • ૯.  પાંસઠમા જન્મદિને-૩
 • ૧૦. પાંસઠમા જન્મદિને-૪
    ગુચ્છ ૬ - અહીં અમેરિકામાં
 • ૧.  ટીવી
 • ૨.  એક બાઈની આત્મહત્યા
 • ૩.  મને શિશિર ના ગમે
 • ૪.  અમારા આ નેતા
 • ૫.  વિશારદો
    ગુચ્છ ૭ - વ્યક્તિવિશેષ
 • ૧.  ઑસ્કર વાઇલ્ડ
 • ૨.  સેંટ જોન
 • ૩.  હરિશ્ચન્દ્ર ભટ્ટ - યુરોપમાં